ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 วัน

  • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป                           1,500 บาท / คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทั้งเสนอผลงานและไม่เสนอผลงาน
(ได้รับเอกสาร (Abstracts Book) อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่รับเอกสารและอาหาร   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนหลังกำหนด (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป                           2,000 บาท / คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทั้งเสนอผลงานและไม่เสนอผลงาน
(ได้รับเอกสาร (Abstracts Book) อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่รับเอกสารและอาหาร   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี