ลงทะเบียน

ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนไม่เสนอผลงาน

* ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนและส่งไฟล์ผลงานแบบออนไลน์ได้ ให้ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน ที่นี่

กรุณาส่งแบบลงทะเบียนและไฟล์ผลงานทางอีเมลที่ rspg2560@gmail.com หรือทางแฟกซ์ (เฉพาะแบบลงทะเบียน) หมายเลข 0 2282 1850 หรือ 0 2282 0665

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี