การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๗

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดูภาพ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี