การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๖

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมวิชาการ มุกดา ๑ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ดูภาพ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี