การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๕

ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมหนองระเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ดูภาพ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี