การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดูภาพ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี