การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ณ ห้องประชุมวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี

ดูภาพ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี