การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ณ อาคารประชุม ๒ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ดูภาพ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี