การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง
พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร

ดูภาพ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี