แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

* เฉพาะผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้เท่านั้น

Download แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

กรุณาส่งแบบลงทะเบียนและไฟล์ผลงานทางอีเมลที่ rspg2560@gmail.com หรือทางแฟกซ์ (เฉพาะแบบลงทะเบียน) หมายเลข 0 2282 1850 หรือ 0 2282 0665

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี