แบบฟอร์มโปสเตอร์

รูปแบบแนวตั้ง ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 120 ซม.

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี