ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘
“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓

โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๖๕, ๐ ๒๒๘๒ ๑๘๕๐, ๐ ๔๔๓๒ ๓๓๘๘
อีเมล : rspg2560@gmail.com
เฟสบุค : www.facebook.com/rspgconference2017

หรือติดต่อผ่านช่องทางนี้ :

 

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี