หัวข้อการประชุม

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
นิเวศวิทยาป่าไม้
พันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห์
เกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา
วิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์
กีฏวิทยา
ประมง
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี