กำหนดการ

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.          พิธีเปิด

09.15-10.00 น.          บรรยายพิเศษ

10.00-10.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.05 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

12.05-13.25 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.25-14.35 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

14.35-14.50 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.50-16.00 น.          นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

16.00-17.30 น.          ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

09.00-10.30 น.          เสวนา

10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.25 น.          บรรยายพิเศษ

11.25-12.05 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

12.05-13.25 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.25-14.20 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

14.20-14.35 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.35-15.30 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

09.00-10.30 น.          เสวนา

10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.25 น.          บรรยายพิเศษ

11.25-12.05 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

12.05-13.25 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.25-14.20 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

14.20-14.35 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.35-15.45 น.          นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

15.45-16.00 น.          ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
มอบรางวัลและเกียรติบัตร

16.00-16.15 น.          พิธีปิด

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี