กำหนดการสำคัญ

๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ส่งไฟล์บทคัดย่อและเรื่องเต็ม
(ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐)
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ประกาศผลการพิจารณาและยืนยันผลงานร่วมนำเสนอ
๑ ก.ค. – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ลงทะเบียนล่วงหน้า (๑,๕๐๐ บาท)
๑ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ลงทะเบียนหลังกำหนด (๒,๐๐๐ บาท)
๒๙ – ๓๐ พ.ย. และ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี