คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

๑. ดร.จำลอง  เพ็งคล้าย ที่ปรึกษา
๒. ศ. กาญจนภาชน์  ลิ่วมโนมนต์ ที่ปรึกษา
๓. รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  (นายพรชัย  จุฑามาศ) ที่ปรึกษา
๔. รศ.ดร. สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา ประธานคณะอนุกรรมการ
๕. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) รองประธานคณะอนุกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานคณะอนุกรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์ผุสตี ปริยานนท์ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนี สิงห์อาษา  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ นุตประพันธ์  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ดาวฤกษ์  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๕. ดร.ศศิวิมล แสวงผล  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก แสงวิเชียร  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฎฐ์ คนซื่อ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ภัทรจินดา คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๐. ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๑. ดร.กิติธร  สรรพานิช  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๒. ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๓. ศาตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๖. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๗. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๘. นายทนงศักดิ์  มณีวรรณ  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุลประดิษฐ์  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงศ์  ด้วงดี  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภูษิต  มัณฑะจิตร  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๓. นายวินัย  แสงแก้ว  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๔. ดร.จิตรา  ตีระเมธี  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๕. นางสาวธิดารัตน์  น้อยรักษา  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๖. น.ส. วิไลลักษณ์  ช่วงวิวัฒน์  อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๗. นางมนุวดี  สมบูรณ์ทรัพย์  อพ.สธ. อนุกรรมการ
๓๘. นายขจรศักดิ์  วรประทีป  อพ.สธ. อนุกรรมการและเลขานุการ
๓๙. นายนิรุตติ์  บาโรส  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๐. น.ส. ศิริกุล  เกษา  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑. น.ส. อินทิรา  จารุเพ็ง  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๒. นางอริศรา  บาโรส  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓. น.ส. อรชร  โชติญาณวงษ์  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๔. น.ส. กำไล  เรียนหัตถกรรม  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๕. น.ส. สุภาวดี  เพชรโคตร  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๖. น.ส. อุไรรัตน์  กาญจนขุนดี  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๗. น.ส. ผุสดี  ทันจิตต์  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๘. น.ส. โมริสา กาญจนโสภาค  อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี