กิจกรรมการจัดประชุม

  •  การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  •  การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญ
  •  การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี