ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘

!!! Download รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการฯ ได้แล้ว ที่นี่ !!!

!!! ปิดรับลงทะเบียนและส่งผลงานร่วมเสนอในการประชุมวิชาการฯ แล้ว !!!
ท่านยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ ที่นี่

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘  ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นจะจัดขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค สถานีวิจัยบริการฯ สระบุรี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการ โดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผลงานที่ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น เช่น พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น

๒. เป็นงานในพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ได้ร่วมสำรวจแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะช้าง หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น

๓. เป็นผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น

๔. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี